Abonnementsvilkår for bredbånd fra DKnett

  • Abonnementet forutsetter aktivt kabel-TV abonnement hos DKnett

  • Standard bindingstid er 12 måneder

  • Ved opphør av abonnementet skal kabelmodemet leveres tilbake til DKnett

  • Kabelmodem som ikke tilbakeleveres blir fakturert kunden med kr 500,-


Betalingsbetingelser

  1. Månedsbeløpet faktureres forskuddsvis hvert kvartal.

  2. Nye tjenester som kommer til i løpet av et kvartal blit fakturert på etterskudd.

  3. Ved forsinket betaling belastes morarenter med 2,5 % pr. påbegynte måned.

  4. Det tas forbehold om endringer i skatter og avgifter.

Opplysningsplikt og konfidensialitet

Det er en forutsetning for inngåelse av avtalen at kunden oppgir korrekt navn, adresse, og telefonnummer. I tillegg skal kunden oppgi organisasjonsnummer /fødselsdato ( personnummer gir sikrere identifikasjon). Umyndige kan ikke undetregne avtalen på egen hånd. Dersom kunden flytter eller de opprinnelig opplysninger av annen grunn endres, skal kunden varsle DKnett skriftlig. DKnett kan si opp avtalen hvis de endrede opplysninger medfører en vesentlig endring i avtaleforholdet.

DKnett betrakter alle opplysninger som er oppgitt av kunden som fortrolige og forplikter seg til ikke å overgi opplysningene til tredjepart. Unntak er hvis DKnett blir pålagt ved lovpålegg å utlevere opplysninger til offentlig myndighet. Abonnementsopplysningene vil også bli anvendt i forbindelse med fakturering og til å lage generelle statistikker.

Kundens plikter

Kunden plikter å følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser som er fastsatt av DKnett og holde innloggingsinformasjon konfidensielt. Sikkerhetsbestemmelsene kan endres avhengig av teknisk utvikling og tjenestene som DKnett tilbyr. Det er kundens ansvar å ikke bruke tjenesten til aktiviteter som strider mot norsk lov eller DKnetts sikkerhetsbestemmelser. Dette er uavhengig av om innholdet er tilgjengelig for allmennheten, og omfatter bl a materiale som krenker tredjepart.

All overtredelse av norsk lov i forbindelse med bruk av tjenesten vil kunne bli politianmeldt og vil medføre øyeblikkelig oppsigelse av avtalen.

Kunden kan ikke videreselge eller leie ut tjenestene som kjøpes av DKnett. Leieboere i egen enhet skal tegne eget abonnement.

Kundens bruk av båndbredde eller annet av DKnetts maskinvare eller nettverk skal ikke overstige de verdier som er avtalt etter denne avtale. All bruk av maskinvare og nettverk i strid med avtalen og vedlegg til denne, anses å være mislighold av avtalen og gir DKnett rett til erstatning for den ulovlige bruk samt rett til å heve avtalen.

Det er kundens eget ansvar å ta sikkerhetskopi av alt som kunden har plassert på DKnett s maskinvare. DKnett har intet ansvar for innhold som kunden har på slike områder.

Utstyret abonnenten benytter i forbindelse med tilkobling til DKnett skal være levert eller godkjent av DKnett

DKnetts plikter og tiltak

DKnett plikter ikke å kontrollere innholdet på materialet som kunden laster opp på områder denne har etter avtalen, men har rett til å kontrollere innholdet som del av rutineundersøkelser og dersom det er mistanke om avtalebrudd. DKnett har rett til å overvåke og måle, samt loggføre, all kundens bruk av DKnett s maskinvare og nettverk.

DKnett skal holde tjenestene tilgjengelig, men har rett til å forestå nødvendige avbrudd og endringer av tjenestene som anses nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Kunden skal om mulig varsles i rimelig tid før nevnte tiltak iverksettes, men dersom det er nødvendig av hensyn til liv, helse, telenettets integritet m v, kan DKnett iverksette de nevnte tiltak umiddelbart uten å varsle..

Avtalens varighet og oppsigelse, herunder mislighold

Avtalen løper fra den dag vilkårene inntatt her er akseptert av Kunden ved sin underskrift. Avtalen løper ut hele bindingstiden som er 12 måneder og kan deretter sies opp av kunden med 1 måneds skriftlig varsel.

Avtalen kan videre sies opp av partene ved vesentlig mislighold.

Oppsigelse

Ved opphør av avtalen, uavhengig av årsak, plikter kunden å returnere mottatt utstyr. DKnett har rett til å motregne beløp innbetalt av kunden mot eventuelle kostnader og tap som DKnett har som følge av kundens mislighold.

Ved vesentlig mislighold har hver av partene rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, hvilket innebærer at tjenestene gjøres utilgjengelige for kunden. Tilsvarende gjelder dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke er utbedret senest innen 30 dager etter at den andre part har gitt varsel om misligholdet, eller den andre parts mislighold ikke kan utbedres. Som vesentlig mislighold regnes samtlige brudd på DKnett s sikkerhetsbestemmelser som er omtalt i punkt Kundens plikter samt manglende betaling 30 dager etter betalingspåminnelse er sendt til kunden.

Den part som ønsker å si opp avtalen plikter å varsle den andre part skriftlig hvor det opplyses om grunnlaget for å si opp avtalen. Dersom avtalen sies opp som følge av kundens betalingsmislighold, får ikke kunden tegne ny abonnementsavtale før samtlige utestående beløp til DKnett er registrert innbetalt.

Etter avtalens opphør har DKnett rett til å slette innhold på områder som kunden har hatt tilgang til.

Ansvarsfraskrivelse

DKnett er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller mangler ved tjenestene som skyldes kunden selv.

DKnett er ikke ansvarlig for skade eller tap som ikke skyldes grovt mislighold fra DKnetts side.

Erstatningskravet kan ikke i noe tilfelle overstige en måneds godtgjørelse for avtalte tjenester for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

DKnett fraskriver seg under enhver omstendighet, ansvaret for informasjon hentet fra, og all bruk av Internett. DKnett fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse innbrudd i kundens utstyr eller annen inntrengen eller handling fra 3. part som medfører tap for kunden.

Ovenstående ansvarsfraskrivelser gjelder også hva angår DKnett s leverandørers eventuelle erstatningsansvar overfor Kunden. DKnett er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser og andre forhold som skyldes DKnetts leverandører, herunder feil og mangler på kommunikasjonslinjer og annet som ligger utenfor DKnett s kontroll. I en situasjon hvor endringer av kabelføringen medfører at oppkobling for kunden ikke lenger er mulig, er DKnett ikke ansvarlig for de følger dette har for kunden.

Kunden skal holde DKnett skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot kunden som følge av kundens egen bruk tjenestene.

Reklamasjon

Ved mangelfull leveranse som ikke skyldes kundens eget utstyr eller andre forhold som DKnett ikke er ansvarlig for, skal kunden varsle DKnett og gi en beskrivelse av slike mangler innen 30 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Dersom kunden ikke reklamerer innen slik frist, mister kunden retten til å kreve erstatning.

Stenging

Ved brudd på bestemmelsene i Kundens plikter kan DKnett stenge for hele eller deler av tjenesten. Stengingen vedvarer til kunden har brakt sin bruk av tjenesten i samsvar med denne avtale. Kundens betalingsforpliktelser løper som normalt under stenging.

Fritagelsesgrunner (Force majeure)

Dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som partene med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning på det tidspunkt avtalen ble inngått, skal dette betraktes som fritagelsesgrunn som suspenderer partenes forpliktelser etter avtalen så lenge den ekstraordinære situasjon foreligger , - dersom denne hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende. Partene har ikke rett til å si opp avtalen i den periode den ekstraordinære situasjon er gjeldende, men hver av partene kan heve avtalen med skriftlig meddelelse til den andre parten, dersom den ekstraordinære situasjonen varer utover 6 måneder. Ved slik heving av avtalen bærer partene sine egne omkostninger.

Underleverandører og overdragelse av avtale

DKnett kan fritt benytte underleverandører i forbindelse med utførelse av sine plikter etter avtalen.

Rettigheter og plikter etter avtalen kan ikke overdras uten samtykke fra den annen part. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som overdragelse regnes ikke endring av eierforhold, fusjon eller fisjon, overføring av virksomhet eller del av denne hos partene. Tilsvarende regnes ikke som overdragelse overførsler til selskap som er en del av samme konsern som den overdragende part, jf allmennaksjeloven/aksjeloven § 1-3.

DKnett står fritt til å benytte factoring.

Endringer av avtalevilkårene

DKnett kan med 1 måneds varsel endre månedsprisen for og øvrige vilkår i avtalen.

Kunden har rett til å si opp avtalen dersom endringene er vesentlige og/eller endringene medfører at kundens forutsetninger for å inngå avtalen bortfaller. Skriftlig varsel om oppsigelse må være mottatt av DKnett innen 2 uker etter varsel om endringer ble mottatt av kunden, og oppsigelsen gjøres gjeldende før endringene trer i kraft.

Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister vedrørende avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet kan saken bringes inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. Se http://www.brukerklagenemda.no

 

Spesielt for forbrukere - angrerett

Forbrukere som inngår avtale om bruk av tjenester over Internett, har angrerett og kan gå fra denne avtale innen 14 dager fra kunden mottok informasjon som angitt i kapittel 3 i lov om opplysningsplikt og angrerett m v av 21 desember 2000 nr 105 på foreskreven måte.

Kunden samtykker ved inngåelse av denne avtale i at leveransene av tjenestene påbegynnes så snart kunden har mottatt ovenfor nevnte informasjon.